หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
อ.เมืองตราด จ.ตราด
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
"เป็นองค์กรที่มีการจัดการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมอยู่ดีมีสุข และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้หลักปรัญชา "เศรษฐกิจพอเพียง"
เป็นประตูทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สู่ภูมิภาคอินโดจีน อย่างยั่งยัน"
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
    พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
    พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    พัฒนางานด้านการผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการทาง
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย
    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสามารถดำรงชีพได้อย่าง
เหมาะสม
    ส่งเสริม บ้าน-วัด-โรงรียน และชุมชนให้เป็นต้นแบบและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม
    ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนสนับสนุน
การจัดทำระบบข้อมุลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
    พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนำข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่นมา
วิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
    ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข
    ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและประชาชน
    ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน
และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร
    พัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าคามแนวชายแดนและภูมิภาคอินโดจีน
    พัฒนาและปรังปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ
    ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด
    ส่งเสริมและณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
    ส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและอินโดจีน เพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    เสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษา ของประเทศเพื่อนบ้านในการรองกรับกับประชาคมอาเซียน
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมาชาติสิ่งแวดล้อม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุมคุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศ
    จัดให้มีระบบการกำจัดขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
    ส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
    พัฒนาระบบการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีการเชื่อมดยงฐานข้อมูลภัยพิบัติจากทุกภาคส่วน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เรียนรู้ภัยพิบัติอย่างทั่วถึง
 
ยุทธศาสตร์ที่
6
ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
    ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
    สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
 
ยุทธศาสตร์ที่
7
ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
    การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การและชุมชน โดยการส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
สร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการนำนโยบาย และกฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
    เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบบประชาธิปไตย
ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน
    ส่งเสริมใหทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
    จัดหา / ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึงครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ
    ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 โทรศัพท์ : 0-3951-8000 ต่อ 11 โทรสาร : 0-3951-8000 ต่อ 26
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
จำนวนผู้เข้าชม 295,946 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10