นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
แบบคำร้องขอโอนข้าราชการ
08 ธันวาคม 2021
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการค...
14 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม
13 กรกฎาคม 2021
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564

แสกนหรือคลิ้กนายนิธิศ ผดุงลักษณ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ อัตรากำลังจำนวน ๓๗ คน
- ข้าราชการ ๙ คน
- ลูกจ้างประจำ - คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๕ คน
- พนักงานจ้างทั่วไป ๑๓ คน

แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย
๑. ฝ่ายอำนวยการ
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานเทศกิจ งานการรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานกิจการขนส่ง
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานเกี่ยวกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- งานรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศ
- งานรัฐพิธี พิธีการต่าง ๆ งานต้อนรับคณะทัศนศึกษา
- งานเกี่ยวกับการจัดเวร – ยาม ต่างๆ
- งานรักษาความสะอาด และความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
- งานอื่นๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใด
- การดูแลรับผิดชอบภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ตราด
- การปรับปรุงข้อมูลลง www.trat-pao.go.th
- งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี งานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายนิติการ
- งานการดำเนินการระงับข้อพิพาทตามสัญญาจ้างโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
- งานตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
- งานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด อบจ.
- งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญาและงานคดีอื่นๆ
- งานเกี่ยวกับคดีทางปกครอง
- งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
- งานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- งานการดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
- งานข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดและคุ้มครองสิทธิประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
- งานส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้สิทธิตามกฎหมาย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๔. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด
- งานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนปัจจัยพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
- งานเกี่ยวกับทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราด
- งานอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด
- งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
Facebook
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 9

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
กระดาน ถาม-ตอบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039-518000 เบอร์โทรสาร 039-518000 ต่อ 26 E-Mail: m_tratpao@hotmail.com

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 39,104,992 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์