นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
แบบคำร้องขอโอนข้าราชการ
08 ธันวาคม 2021
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการค...
14 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม
13 กรกฎาคม 2021
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564

แสกนหรือคลิ้กนายธีรทัศน์ แก้วปิยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง
มีผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ อัตรากำลังมีจำนวน จำนวน ๕๔ คน
- ข้าราชการ ๙ คน
- ลูกจ้างประจำ ๑ คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓๐ คน
- พนักงานจ้างทั่วไป ๑๔ คน

แบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย
๑. ฝ่ายเครื่องจักรกล
- จัดทำแผนวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี
- รวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมและรายงานผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล
- งานรายงานการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานควบคุม เก็บรักษา เบิกจ่าย จัดหาวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานจัดทำข้อมูลการออกแบบรายงานทดสอบด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล
- งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านบริการ ด้านเทคนิค และด้านเครื่องจักรกลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานจัดทำแผนงานโครงการประจำปี
- งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
- งานวิเคราะห์วิจัย และทดสอบวัสดุที่ใช้งานในการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานสนับสนุนและประสานงานให้คำแนะนำในการพัฒนา โดยให้ความรู้ทางด้านเทคนิคและบริการ
- งานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดทำและเสนอโครงการก่อสร้าง
- งานระบบไอทีและระบบงาน GIS
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
- งานสำรวจ ออกแบบงานก่อสร้างด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- งานจัดทำแผนปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบ เขียนแบบการก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ฯลฯ
- งานจัดทำทะเบียนประวัติ ข้อมูล งานสำรวจ ออกแบบในการจัดทำโครงการและซ่อมบำรุง โครงการต่าง ๆ
- งานประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงการต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๔. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานจัดทำแผนปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมสาธารณูปการต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพานท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ฯลฯ
- งานควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและซ่อมบำรุงงานก่อสร้างต่างๆ
- งานจัดทำโครงการก่อสร้างต่างๆ เตรียมความพร้อมการบูรณะ และซ่อมแซม
- งานจัดทำแผนที่โครงข่ายงานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการ
- งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
- การรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบงานเกี่ยวกับถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๕. ฝ่ายสาธารณูปโภค
- งานจัดทำแผนปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานสาธารณูปโภค
- งานไฟฟ้าและประปา
- งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
- งานจัดทำแผนที่โครงข่ายงานการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
- งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่นๆ
- งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
Facebook
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 14

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
กระดาน ถาม-ตอบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039-518000 เบอร์โทรสาร 039-518000 ต่อ 26 E-Mail: m_tratpao@hotmail.com

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 41,171,516 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์