นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
แบบคำร้องขอโอนข้าราชการ
08 ธันวาคม 2021
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการค...
14 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม
13 กรกฎาคม 2021
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564

แสกนหรือคลิ้กนางรัชนี ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ อัตรากำลังมีจำนวน ๒๕ คน
- ข้าราชการ ๘ คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๗ คน
- พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ - คน

แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๓ ฝ่าย
๑. ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
- งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- งานทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
- งานจัดทำแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
- งานเพิ่มเติม แก้ไข แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
- งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- งานการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
- งานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- งานการประสานการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนของ อบจ. (e-Plan)
- งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ และงานสารบรรณกลางของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายงบประมาณ
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- งานการโอนเงินงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- งานขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
- งานพัฒนาระบบงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณ
- งานรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงบประมาณ
- งานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ BBL)
- งานระบบงบประมาณ (e-LAAS)
- งานจัดวางระบบควบคุมภายใน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
- งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- งานกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
- งานตรวจติดตามแผนงาน/โครงการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
- งานรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามนโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR)
- งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
Facebook
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 10

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
กระดาน ถาม-ตอบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039-518000 เบอร์โทรสาร 039-518000 ต่อ 26 E-Mail: m_tratpao@hotmail.com

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 39,106,171 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์