นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แสกนหรือคลิ้ก
ประวัติและความเป็นมา

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

1.ขนาดและที่ตั้ง จังหวัดตราดเป็นจังหวัดในภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสาย บางนา – ชลบุรี- บ้านบึง - แกลง - ตราด เป็นระยะทาง 315 กิโลเมตร อาณาเขตพื้นที่ทางบก 2,819 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,761,000 ไร่ และพื้นที่ปกครองทางทะเล ประมาณ 7,257 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา มีเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขต

ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทยและน่านน้ำทะเลประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัด โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและครอบคลุมพื้นที่จังหวัดส่วนที่อยู่นอกเขตพื้นที่ของเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล
การจัดรูปองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวัฒนาการมาตามลำดับ โดยจัดให้มีสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้นมีลักษณะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือ แนะนำ แก่คณะกรรมการจังหวัดโดยยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการส่วนภูมิภาค ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้นเพื่อแยกกฎหมายเกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะ แต่สภาจังหวัดยังทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของกรมการจังหวัดเช่นเดิม จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบบริหารราชการในจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิม ทำให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เนื่องจากบทบาทและการดำเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา ต่อมาได้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งกำหนดให้องค์การบิหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปหนึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดขึ้นใหม่ โดยตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 7 กำหนดให้ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น และมาตรา 8 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไว้หลายมาตรา ที่สำคัญได้แก่ มาตรา 78 ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและมาตรา 284 หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการได้เองพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
มาตรา 284 องค์กรปกครองทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
การมอบอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ
เพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้น ให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. การจัดสรรภาษีและอากร ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสำคัญ
3. การจัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีหน้าที่ตามข้อ 1 และข้อ 2 ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติโดยมีจำนวนเท่ากัน
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันมหิดล

24 กันยายน 2563
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 8

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 12,060,442 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์