การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 30 2018 09:31:29

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการนี้ ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/z36mmn หรือ Qr code ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561