จัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 20 2022 16:21:07

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายทินวัฒน์ เจียมอุย และนายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราด โดยที่ทำการปกครองจังหวัดตราดร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด จัดขึ้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวนมากเข้าร่วมงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การประกอบพิธีทำบุญเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ล่วงลับไปแล้ว การอ่านสารของนายกรัฐมนตรีในการส่งความปรารถนาดีถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งมอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน
ข่าวเพิ่มเติม
สำหรับวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เหล่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของจังหวัดตราด ทุกคนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการทดลองจัดระเบียบการปกครองในระดับตำบล หมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ถือเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นที่มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 130 ปี ซึ่งการจัดงานวันนี้ยังเป็นการแสดงพลังของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในทุกพื้นที่ ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ในโอกาสอันสำคัญนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านการจัดงานในวันนี้ /…