งานวันสงกรานต์และวันครอบครัว
โพสต์โดย webmaster on เมษายน 20 2022 15:19:36
12 เมษายน 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในการจัดงานวันสงกรานต์และวันครอบครัว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์และวันครอบครัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี 2565
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ข่าวเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านาน และสิ่งที่นิยมกระทำกันคือการสรงนำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ผู้อาวุโสที่รักยิ่ง อันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมของไทย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการพนักงาน ลูกหลาน ญาติมิตร ตลอดจนผู้สูงอายุ ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เด็กนักเรียนโรงเรียนนักกีฬาจังหวัดตราด นักฟุตบอลตราดเอฟซี เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวในครั้งนี้