งานวันคนพิการจังหวัดตราด ประจำปี 2565
โพสต์โดย webmaster on เมษายน 20 2022 12:35:46
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดเนื่องในวันคนพิการสากล พร้อมทั้ง
นายทินวัฒน์ เจียมอุย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันคนพิการจังหวัดตราด ประจำปี 2565 “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน”
ณ ศูนย์แสดงสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี

ข่าวเพิ่มเติม
สำหรับวันคนพิการสากล โดยในปี 1982 องค์การสหประชาชาติได้สถาปนาให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" เพื่อรำลึกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2525 ที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (World Programme of Action concerning Disabled Persons) โดยมุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการและการระดมการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิและความเป็นอยู่ดีของผู้พิการ นอกจากนี้ ยังมุ่งเพิ่มความตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้จากการรวมผู้พิการเข้ากับทุกแง่มุมของชีวิตการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ละปีจะเน้นปัญหาต่างกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยอยู่บนฐานของสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม และได้มาตรฐานในระดับสากล
.
In 1982, the United Nations established December 3 of each year as the “International Day of Persons with Disabilities” to commemorate the day on December 3, 1982, when the United Nations General Assembly adopted the Global Plan of Action on Persons with Disabilities. The day was organized to promote understanding of the issue of disability and to mobilize support for the dignity, rights and well-being of people with disabilities, and to increase awareness of the benefits of incorporating people with disabilities into all aspects of life, politics, society each year's economy and culture will highlight different issues and encourage countries to celebrate International Day of Persons with Disabilities every year to drive ongoing action to promote and protect the rights of people with disabilities around the world by providing opportunities for all sectors to participate. Participate in campaign activities to promote and develop the quality of life of the disabled based on concrete rights and meet international standards//…. By Surawee Ruangsiri ( Apprentice )