ร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามงาน โครงการช่วยเหลือประชาชนในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสต์โดย webmaster on กันยายน 03 2021 10:20:00
วันที่ 1 กันยายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามงาน โครงการช่วยเหลือประชาชนในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทั่วประเทศมีประกาศสั่งปิดสถานที่ต่างๆเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้สถานประกอบการบางแห่งต้องสั่งหยุดงาน ลดจำนวนการจ้างงาน และเลิกจ้าง มีแรงงานบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนาประชาชนไม่มีรายได้และประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดตราด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด