โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)
โพสต์โดย webmaster on มีนาคม 26 2020 10:31:24
เมื่อวันที่ ๒๓ และ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ได้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยทำการแจกวัสดุทางการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ สำหรับสนับสนุนให้หน่วยบริการและประชาชนในพื้นที่ต่างๆของ จังหวัดตราด เพื่อการป้องกันควบคุมโรค