การรับตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance AssessmentLPA) ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 09 2019 15:37:19
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ดำเนินการรับตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ จากทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สำหรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ได้ประเมินจำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑)ด้านการบริหารจัดการ ๒)ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ๓)ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ๔)ด้านการบริการสาธารณะ และ ๕)ด้านธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น