โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริการเพื่อการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 09 2019 15:24:18
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมเตรียมการฝึกอบรมร่วมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตราด ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริการเพื่อการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือให้การพัฒนาข้าราชการไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๓๐ ท่าน ซึ่งได้กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายองครักษ์ ทองนิรมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด เป็นประธาน.โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นสำหรับพัฒนางานบริการเพื่อการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการของทั้งสองประเทศ. #จังหวัดตราด #องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด #สำนักงาน ก.พ.