โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 27 2019 11:20:25
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ เป้าบุญปรุง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน เพื่อเพิ่มพูนแผนพัฒนาผลผลิตหรือสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด