การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พ.ศ.2555
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 28 2012 13:26:56
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พ.ศ.2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ทันต่อการการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลต่อผู้ประกอบการเอกชนที่ประกอบกิจการค้าน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียม และยาสูบ โดยมีสาระสำคัญที่ผู้ประกอบกิจการทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาจะต้องปฏิบัติตามประกาศ โดยเสียภาษีเกี่ยวกับการนี้ รวมทั้งยื่นจดทะเบียนสถานการค้า เปลี่ยนแปลง ยกเลิก โอนสถานการค้าประเภทนี้ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีอัตราการเรียกเก็บ คือ น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์ ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์ และยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ 9.30 สตางค์ ผู้ประกอบการสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายนิติกร สำนักปลัด อบจ.ตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1800 ต่อ 11