นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการค...
14 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม
13 กรกฎาคม 2021
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564

แสกนหรือคลิ้ก
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิบำรุงค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 14 กันยายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิบำรุงค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหงัดตราด เข้าร่วมประชุมในครั้ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
สำหรับมูลนิธิบำรุงค่ายลูกเสือจังหวัดตราด(ม.ค.ส.) เป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินไว้สำหรับช่วยดูแลรักษา ซ่อมแซมทำความสะอาดสถานที่ อาคารและค่าเครื่องมือเครื่องใช้ของค่ายลูกเสือจังหวัดตราด นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสิ่งจำเป็นในค่าย เช่น ซื้อเครื่องมือใช้สอย อุปกรณ์อันจำเป็นแก่กิจการลูกเสืออีกด้วย
· webmaster เมื่อ กันยายน 15 2021 · พิมพ์
ป็นประธานการติดตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนสิงหาคม 2564
วันที่ 1 กันยายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการติดตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเข้าร่วมการติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 03 2021 · พิมพ์
ร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามงาน โครงการช่วยเหลือประชาชนในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 1 กันยายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามงาน โครงการช่วยเหลือประชาชนในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทั่วประเทศมีประกาศสั่งปิดสถานที่ต่างๆเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้สถานประกอบการบางแห่งต้องสั่งหยุดงาน ลดจำนวนการจ้างงาน และเลิกจ้าง มีแรงงานบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนาประชาชนไม่มีรายได้และประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดตราด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 03 2021 · พิมพ์
ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดตราด
วันที่ 25 สิงหาคม 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดตราด โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 26 2021 · พิมพ์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง “การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน”
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตราด และโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พลตำรวจตรีสายเพชร ศรีสังข์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด และนายสธรรดร ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง “การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน” เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าเมือง บ้านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ให้เป็นสถานที่สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป โดยจะดำเนินงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 20 2021 · พิมพ์
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด การบริการด้านการรับ-ส่ง การบริการน้ำดื่มและรถสุขาเคลื่อนที่ให้กับประชาชนชาวตราด ณ บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
สำหรับจังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และโรงพยาบาลตราด ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ต่อเนื่อง ที่อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราดเป็นสถานที่ในดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในการฉีดวัคซีนวันนี้ เป็นการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ให้กับเป้าหมายผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 18 2021 · พิมพ์
ขอขอบคุณสมาคมทหารผ่านศึกจันทบุรีตราดและตัวแทนชาวบ้านจากตำบลท่าโสม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
#ขอขอบคุณ
สมาคมทหารผ่านศึกจันทบุรีตราดและตัวแทนชาวบ้านจากตำบลท่าโสม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่
- Personal Protective Equipment (PPE) จำนวน 100 ชุด
- รองเท้า จำนวน 100 คู่
- หน้ากากป้องกัน (Face Shield) จำนวน 120 ชิ้น
- แอลกอฮอล์ จำนวน 6 แกลลอน
- หมวก จำนวน 100 ใบ
- น้ำดื่ม จำนวน 360 ขวด
เพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดตราดต่อไป
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 18 2021 · พิมพ์
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 20

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039-518000 เบอร์โทรสาร 039-518000 ต่อ 26 E-Mail: m_tratpao@hotmail.com

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 21,781,372 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์