นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริการเพื่อการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมเตรียมการฝึกอบรมร่วมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตราด ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริการเพื่อการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือให้การพัฒนาข้าราชการไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๓๐ ท่าน ซึ่งได้กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายองครักษ์ ทองนิรมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด เป็นประธาน.โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นสำหรับพัฒนางานบริการเพื่อการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการของทั้งสองประเทศ. #จังหวัดตราด #องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด #สำนักงาน ก.พ.
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 09 2019 · พิมพ์
ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัริย์ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 09 2019 · พิมพ์
โครงการ บำบัดทุกช์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด และ โครงการ "บำบัดทุกช์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 09 2019 · พิมพ์
พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ วัดวรดิตถาราม จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 27 2019 · พิมพ์
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ เป้าบุญปรุง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน เพื่อเพิ่มพูนแผนพัฒนาผลผลิตหรือสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 27 2019 · พิมพ์
เวทีเสนอผลการศึกษาวิจัยของนักศึกษา จาก Stenden University ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ ร้อยโทหญิงปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน ในเวทีเสนอผลการศึกษาวิจัยของนักศึกษา จาก Stenden University ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยศึกษาเรื่องการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 24 2019 · พิมพ์
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานร่วมพิธี สำหรับโครงการนี้เป็นการให้นักเรียนได้แสดงความเคารพอย่างจริงใจกับครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 24 2019 · พิมพ์
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันอาสาฬหบูชา

16 กรกฎาคม 2562
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 4

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Themes Modify By kruwa
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 5,819,701 ผู้เข้าเยี่ยมชม

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์