นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
แบบคำร้องขอโอนข้าราชการ
08 ธันวาคม 2021
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการค...
14 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม
13 กรกฎาคม 2021
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564

แสกนหรือคลิ้ก
ร่วมกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
8 มีนาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการดินปุ๋ยในแปลงปลูกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการให้เกษตรกรมีความเข้าใจด้านการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้เป็นการให้ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เกษตรกรจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
· webmaster เมื่อ มีนาคม 14 2022 · พิมพ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านสวน
3 มีนาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ ร้อยโทหญิงปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายธนพล ปรีดาสุทธิจิตต์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายชาคริต ปรีดาสุทธิจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราขการ ข้าราชการ และสภาสตรีจังหวัดตราด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดตราดชลบุรี โดยนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง “การขับเคลื่อนและพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความพร้อมสู่การส้างอาชีพอย่างยั่งยืน” และ “ทักษะการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว (นวัตวิถี) ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 14 2022 · พิมพ์
ประชุมการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี
2 มีนาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมที่ห้องตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
· webmaster เมื่อ มีนาคม 14 2022 · มีต่อ · 648 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565
2 มีนาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พร้อมทั้งกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 14 2022 · มีต่อ · 659 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.สระแก้ว
23 กุมภาพันธ์ 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดฯ ตลอดจนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดตราด ให้การต้อนรับนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะศึกษาดูงานในสังกัดฯ เดินทางมาศึกษาดูงาน การดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด ณ ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 14 2022 · พิมพ์
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดร่วมกับเกษตรอำเภอเขาสมิง มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและการลดต้นทุนการผลิต การทำเกษตรอินทรีย์โดยการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เครือข่ายสวนผลอำไพ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 14 2022 · พิมพ์
ถวายสักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ถวายสักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสการจัดงาน "วันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี" ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 14 2022 · พิมพ์
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
Facebook
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 17

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
กระดาน ถาม-ตอบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039-518000 เบอร์โทรสาร 039-518000 ต่อ 26 E-Mail: m_tratpao@hotmail.com

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 34,234,218 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์