นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการค...
14 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม
13 กรกฎาคม 2021
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564

แสกนหรือคลิ้ก
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น 3
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 05 2021 · พิมพ์
“วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมรัฐพิธี “วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” ประจำปี 2564 โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 09 2021 · พิมพ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 07 2021 · พิมพ์
โครงการช่วยเหลือประชาชนในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำโดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมมอบปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยกำหนดรับปัจจัยพื้นฐานฯ ครั้งละ 25 คน และอยู่ในจุดตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก
ทั้งนี้...จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทั่วประเทศมีประกาศสั่งปิดสถานที่ต่างๆเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้สถานประกอบการบางแห่งต้องสั่งหยุดงาน ลดจำนวนการจ้างงาน และเลิกจ้าง มีแรงงานบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนา ประชาชนไม่มีรายได้และประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดตราด และได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มอสม.ในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมกันคัดกรองผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตามมาตรการป้องกัน “D-M-H-T-T-A” D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ
❤ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดร่วมดูแลและห่วงใยให้ชาวตราดรวมใจต้านภัยโควิด 19 ❤
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 27 2021 · พิมพ์
ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อมอบให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
26 พฤษภาคม 2564
นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัตดราด พร้อมด้วย นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำโดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อมอบให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตั้งแต่เวลา 11.00น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ขอความร่วมมือผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน “D-M-H-T-T-A” D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดร่วมดูแลและห่วงใย ให้ชาวตราดรวมใจต้านภัยโควิด 19
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 27 2021 · พิมพ์
โครงการจ้างงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือโครงการจ้างงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดฯ และคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 28 2021 · พิมพ์
ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดที่สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
· webmaster เมื่อ เมษายน 08 2021 · พิมพ์
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 10

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039-518000 เบอร์โทรสาร 039-518000 ต่อ 26 E-Mail: m_tratpao@hotmail.com

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 21,781,756 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์