นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร จังหวัดสระบุรี
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ ร้อยโทหญิง ปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร จังหวัดสระบุรี มาศึกษาดูงานเรื่อง “การบริหารจัดการที่ดีด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 26 2020 · พิมพ์
กิจกรรม “เดินวิ่ง CO-OP Run 2020 ก้าวไปด้วยกัน วันสหกรณ์”
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ ร่วมกิจกรรม “เดินวิ่ง CO-OP Run 2020 ก้าวไปด้วยกัน วันสหกรณ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๔ ปีแห่งการสหกรณ์ไทย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ทั้งยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในขบวนการสหกรณ์ในเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดตราด ซึ่งเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด จัดขึ้นบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 26 2020 · พิมพ์
อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้พันจ่าเอกมานะ ทองสิมา หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติราชการดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 26 2020 · พิมพ์
รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ ร้อยโทหญิง ปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย มาศึกษาดูงานเรื่อง “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 26 2020 · พิมพ์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 26 2020 · พิมพ์
ถวายสักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕ ตราดรำลึก ๑๑๔ ปี
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ถวายสักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสการจัดงาน "ตราดรำลึก ครบรอบ ๑๑๔ ปี" ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
Link
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 18 2020 · พิมพ์
พิธีเปิดการให้บริการรถรับ-ส่ง โรงพยาบาลตราด
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
.
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมพิธีเปิดการให้บริการรถรับ-ส่ง ไปยังสถานที่จอดรถชั่วคราวบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ โรงพยาบาลตราดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์ ประชาชนในจังหวัดตราดและผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลตราด สามารถใช้บริการรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย/ญาติ/เจ้าหน้าที่ หรือผู้มารับบริการโรงพยาบาลตราด ไปยังสถานที่จอดรถชั่วคราวบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการที่โรงพยาบาลตราด ฟรี!!! ไม่เสียค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าที่จอดรถโรงพยาบาลตราดจะดำเนินการแล้วเสร็จ
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 17 2020 · พิมพ์
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

22 เมษายน 2563
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 11

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.11 วินาที 8,225,296 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์