นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุของจังหวัดตราดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้สิ่งใหม่ และ ประสบการณ์กับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ พัฒนาสุขภาพจิตและเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม ในการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ ท่าน เดินทางไปอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี - จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · พิมพ์
หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยตัวแทนฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ”หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จากชุดวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ซึ่งบรรยายให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · พิมพ์
โครงการการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ "การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน และคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความเป็นชาวไทย ปลูกฝังอุดมการณ์รักและปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานของพลเมืองดี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ให้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของเครือข่ายประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานภาครัฐ และเพื่อจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน อันนำไปสู่การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทำผิดในการละเมินต่อสถาบัน โดยใช้หลักการทำงานมวลชนสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · พิมพ์
“จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำบางพระกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ภายใต้โครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมด้วยประชาชนจิตอาสาในอำเภอเมืองตราด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ โดยพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะในชุมชนและลำคลองบางพระ ณ ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตำบลบางพระ จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 10 2019 · พิมพ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด (สนามหลวง)
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 04 2019 · พิมพ์
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลlสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

· webmaster เมื่อ มิถุนายน 04 2019 · พิมพ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ ร.ท.หญิงปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มาศึกษาดูงาน เรื่อง "การบริหารจัดการคุณภาพชีวิต " ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 31 2019 · พิมพ์
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันอาสาฬหบูชา

16 กรกฎาคม 2562
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 8

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Themes Modify By kruwa
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 5,819,955 ผู้เข้าเยี่ยมชม

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์